Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Regulamin

REGULAMIN PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

 

Podmiot ogłaszający:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.

97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
XX Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS: 0000302235, Kapitał Zakładowy 2 163 000 zł,

 NIP: 769-050-21-99, Regon 000866886

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego dotyczącego sprzedaży prawa wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z nieruchomością budynkową położoną w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 (woj. łódzkie) obejmującej działki w obrębie 4 o nr ew. 144/1 i 144/2, o łącznej pow. 0,6111 ha, dla której V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Bełchatowie prowadzi księgę wieczystą Nr Kw. PT1B/00033764/5.
 2. Celem przetargu jest wyłonienie nabywcy oferującego najwyższą cenę zakupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o której jest mowa w ust.1.
 3. Organizatorem przetargu i podmiotem przeprowadzającym przetarg jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
 4. Przetarg odbywać się będzie na zasadach określonych przepisami niniejszego Regulaminu.
 5. Wyłonienie nabywcy działki następować będzie w drodze ofertowego przetargu nieograniczonego.
 6. Cena wywoławcza wynosi 2.300.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy złotych).
 7. Do ceny doliczony zostanie podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 8. Termin związania z ofertą: 90 dni licząc od dnia 30 października 2013 r.
 9. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 28 dni od podpisania aktu notarialnego.
 10. Wadium wynosi: 230.000,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).

 

§ 2. Warunki uczestnictwa w przetargu

 1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, osobiście lub przez pełnomocników.
 2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości, terminach    i na konto podane w ogłoszeniu o przetargu, oraz złożenie w terminie kompletnej oferty przetargowej.

 

§ 3. Wadium

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej.
 2. Wadium należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Spółki w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie, nr rachunku: 45 1440 1257 0000 0000 0199 2112, lub w gotówce w kasie Spółki.
 3. Wadium wpłaca się do dnia 29 października 2013 r. do godz. 1400. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Spółki.
 4. Wadium uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia.
 5. Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Nabywca, który w terminach określonych przez Zamawiającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, oraz złożone wadium.
 7. Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku, gdy żaden z oferentów nie zaoferuje przynajmniej ceny wywoławczej.
 8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru ofert, na podany przez oferentów rachunek bankowy.
 9. Wadium zwraca się niezwłocznie, na wskazane przez oferenta konto bankowe po:
 • odwołaniu przetargu,
 • odstąpieniu od przetargu,
 • unieważnieniu przetargu,
 • zamknięciu przetargu,
 • zakończeniu przetargu z wynikiem negatywnym,

jednakże nie później niż w terminie 7 od zaistnienia jednego z powyższych zdarzeń. O dochowaniu terminu decyduje data obciążenia rachunku bankowego Spółki.

 

§ 4. Komisja przetargowa

 1. Wszelkie czynności związane przetargiem dokonuje Komisja Przetargowa powołana przez Zarząd Spółki.
 2. Komisja Przetargowa, działa w imieniu i na rzecz Spółki.
 3. Komisja Przetargowa działa na podstawie postanowień niniejszego Regulaminu.

 

§ 5. Zasady przeprowadzenia przetargu.

 1. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30 października 2013 r. o godz. 1130 w świetlicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. (Bełchatów, ul. Przemysłowa 2).
 2. Do uczestnictwa w otwarciu ofert uprawnieni są tylko oferenci lub ich pełnomocnicy.
 3. Uczestnicy zobowiązani są okazać dowody osobiste i dokumenty potwierdzające ich prawo do uczestnictwa w otwarciu.
 4. Przystępując do przetargu Komisja wykonuje następujące czynności:
  1. ustala liczbę złożonych ofert i sprawdza czy zostały złożone w wyznaczonym terminie,
  2. otwiera koperty z ofertami i sprawdza czy oferty odpowiadają warunkom przetargu, tj. czy są kompletne, zawierają dane identyfikacyjne, są czytelne i nie budzą wątpliwości,
  3. sprawdza, czy wadium zostało wpłacone.

W wyniku tych czynności Komisja sporządza wykaz złożonych ofert, podając nazwę oferenta oraz oferowaną cenę nabycia, określa oferty które spełniają warunki przetargu oraz odrzuca oferty nie spełniające tych warunków.

 1. Oferty złożone po wymaganym terminie, nie kompletne lub oferty, dla których nie wniesiono wadium albo wniesiono je częściowo, podlegają odrzuceniu.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jedna złożona oferta jest ważna.  
 3. Komisja dokonuje analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie dokonuje wyboru żadnej z ofert.
 4. W przypadku złożenia równoległych ofert Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania postępowania w formie licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali najwyższą, taką samą cenę. Licytacja odbędzie się w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert, o czym zainteresowane strony zostaną powiadomione.

 

§ 6. Przebieg licytacji

 1. Przewodniczący Komisji Przetargowej przed wywołaniem licytacji przekaże uczestnikom następujące informacje:
  1. Opis nieruchomości, oznaczenie działek, powierzchnia, oznaczenie wg. Księgi Wieczystej,
  2. cenę wywoławczą – cena zaoferowana w przetargu ofertowym,
  3. minimalną wysokość postąpienia – 1% ceny wywoławczej,
  4. termin uiszczenia najwyższej ceny nabycia osiągniętej w przetargu,
  5. informacje o skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży,
  6. dane oferentów, którzy przystępują do licytacji
 2. Przewodniczący Komisji Przetargowej rozpoczyna procedurę przetargową wywołując cenę wywoławczą nieruchomości.
 3. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny.
 4. Po ustaniu zgłaszania postąpień – prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę.
 5. Z chwilą przybicia dochodzi do zamknięcia przetargu (licytacji).

 

§ 7. Zamknięcie przetargu

 1. Niezwłocznie po zakończeniu przetargu, Komisja sporządza protokół z jego przebiegu, który będzie zawierał:
 • Skład Komisji Przetargowej,
 • oznaczenie czasu i miejsca przetargu,
 • przedmiot przetargu i wysokość ceny wywoławczej,
 • listę złożonych ofert z uwzględnieniem nazwy oferenta, oferowanej ceny nabycia, określeniem, czy oferta spełniaj warunki przetargu, wyszczególnieniem wysokości wniesionego wadium,
 • informację o ewentualnej licytacji,
 • imię, nazwisko i miejsce zamieszkania albo firmę i siedzibę nabywcy,
 • cenę zaoferowaną przez nabywcę,
 • oznaczenie sumy jaką nabywca uiścił na poczet ceny, oraz kwoty pozostałej do zapłaty,
 • informacja o terminie podpisania umowy sprzedaży oraz o terminie wydania nieruchomości.
 • wnioski i oświadczenia osób uczestniczących w licytacji,
 1. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Spółki, a jeden dla uczestnika ustalonego jako nabywca.
 2. Podpisy składają Przewodniczący i wszyscy członkowie Komisji Przetargowej obecni na przetargu oraz uczestnik przetargu ustalony jako nabywca.
 3. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu.
 4. Podpisany protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

 

§ 8. Inne ustalenia

 1. Zawarcie umowy sprzedaży nastąpi w miejscu i terminie wyznaczonym przez Sprzedającego.
 2. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 28 dni od podpisania aktu notarialnego.
 3. Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz inne opłaty) ponosi wygrywający przetarg – nabywca.
 4. Spółka zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn, zmiany lub odwołania warunków przetargu, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczenia o zwrot wniesionego wadium.