Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg4

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O.

dnia 16 października 2013 roku

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Podmiot ogłaszający:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS: 0000302235, Kapitał Zakładowy 2 163 000 zł
NIP: 769-050-21-99, Regon 000866886

Przedmiot przetargu:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz odrębnym prawem własności do naniesień budowlanych położonych w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 (woj. łódzkie) obejmującej działki w obrębie 4 o nr ew. 144/1 i 144/2, o łącznej pow. 0,6111 ha. Nieruchomość budynkowa stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności – budynek murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 164 m2, pełniący obecnie funkcję dworca autobusowego. Teren działki jest częściowo ogrodzony, utwardzony i oświetlony.

Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr PT1B/00033764/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.

Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ciążą zobowiązania z tytułu: umowy najmu części przedmiotowej działki nr 144/2, zawartej w dniu 14.08.1998 r. z „Mała gastronomia” na czas nieokreślony z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa. W myśl tego planu podstawowe przeznaczenie terenu to usługi.    

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 2 300 000,00 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) złotych netto plus 23% podatku VAT.
 2. Termin związania z ofertą: 90 dni licząc od dnia 30 października 2013 r.
 3. Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 28 dni od podpisania aktu notarialnego
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 230 000,00 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) złotych. Wadium wpłaca się do dnia 29 października 2013 r. do godz. 1400 w gotówce w kasie Spółki lub przelewem na konto PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie,
nr rachunku: 45 1440 1257 0000 0000 0199 2112

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PKS Bełchatów. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek: „przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego“.

 1. Wadium przepada na rzecz Zbywającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, jak również wtedy, gdy żaden oferent nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez odsetek w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę równą cenie wywoławczej.
 4. Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania postępowania w formie licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali najwyższą, taką samą cenę. Licytacja odbędzie się w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której zostanie doliczone 23% podatku VAT. Nabywca jest zobowiązany uiścić jednorazowo całość kwoty przed dniem podpisania umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania  w formie aktu notarialnego.
 6. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie oferenta, który wygrał przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy, informując o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży stanowi w szczególności brak wpłaty ceny sprzedaży przed ustalonym terminem podpisania umowy, a także niestawienie się wyłonionego kandydata na nabywcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Nabywca, który w terminach określonych przez Zamawiającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, oraz złożone wadium.
 9. W przypadku, gdy oferent, który zaproponował najwyższą cenę uchyla się od podpisania umowy sprzedaży PKS w Bełchatowie wzywa do podpisania umowy oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę.
 10. Nabywca pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości (w tym koszty notarialne i koszty uzyskania zaświadczeń niezbędnych do podpisania aktu notarialnego).
 11. Spółka informuje, że uzyskała zgodę właściwego organu Spółki na zawarcie umowy sprzedaży.
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 13. Treść ogłoszenia zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń Zbywającego, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej: www.pks.belchatow.pl, natomiast w prasie regionalnej zostanie zamieszczona informacja o ogłoszeniu przetargu.
 14. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną,  p. Agata Kaczorowska - tel. 44 633 37 08.
 15. Oferta powinna zawierać:
  1. identyfikację oferenta - imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę firmy i jej siedzibę wraz z numerem telefonu;
  2. wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o organizacyjno-prawnej formie działalności podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej;
  3. datę sporządzenia oferty i zaznaczenie okresu w którym oferta jest wiążąca;
  4. oferowaną cenę nabycia netto - co najmniej cena wywoławcza i sposób jej zapłaty;
  5. dowód wniesienia wadium i numer konta, na który ma nastąpić zwrot wadium;
  6. pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości udzielone w formie aktu notarialnego - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika;
  7. oświadczenie, że kupujący przeleje na konto PKS w Bełchatowie kwotę stanowiącą cenę brutto nieruchomości w terminie przed dniem sporządzenia aktu notarialnego;
  8. oświadczenie, że kupujący wyraża zgodę na wydanie nieruchomości w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
  9. oświadczenie, że kupujący pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości (w tym koszty notarialne i koszty uzyskania zaświadczeń niezbędnych do podpisania aktu notarialnego);
  10. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem prawnym i technicznym, granicami nieruchomości i stan ten w pełni akceptuje, i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione.
Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”.

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 30 października 2013 r. do godz. 1100 bezpośrednio w Sekretariacie PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. (97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2) lub przesłać listownie na podany adres, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa na zakup działki w Bełchatowie”.
 2. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30 października 2013 r. o godz. 1130 w świetlicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. (Bełchatów, ul. Przemysłowa 2).
 3. Do uczestnictwa w otwarciu ofert uprawnieni są tylko oferenci lub ich pełnomocnicy.
 4. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni listami poleconymi.
 5. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn, zmiany lub odwołania warunków przetargu, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczenia o zwrot wniesionego wadium.

Zapraszamy do składania ofert.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu w pkt. 3
z dnia 17 października 2013 roku

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 16 października 2013 roku.

Było: „Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 28 dni od podpisania aktu notarialnego.”

Jest: „Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz odrębnym prawem własności do naniesień budowlanych  nastąpi w terminie 35 dni od zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli Prezydent Miasta Bełchatowa nie wykona prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Bełchatów na mocy art. 109 i art. 110 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.”

Treść ogłoszenia po zmianie:

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O.

dnia 16 października 2013 roku

OGŁASZA PISEMNY NIEOGRANICZONY PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Podmiot ogłaszający:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS: 0000302235, Kapitał Zakładowy 2 163 000 zł
NIP: 769-050-21-99, Regon 000866886

Przedmiot przetargu:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz odrębnym prawem własności do naniesień budowlanych położonych w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 (woj. łódzkie) obejmującej działki w obrębie 4 o nr ew. 144/1 i 144/2, o łącznej pow. 0,6111 ha. Nieruchomość budynkowa stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności – budynek murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 164 m2, pełniący obecnie funkcję dworca autobusowego. Teren działki jest częściowo ogrodzony, utwardzony i oświetlony.

Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr PT1B/00033764/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.

Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ciążą zobowiązania z tytułu: umowy najmu części przedmiotowej działki nr 144/2, zawartej w dniu 14.08.1998 r. z „Mała gastronomia” na czas nieokreślony z 2-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa. W myśl tego planu podstawowe przeznaczenie terenu to usługi.    

Warunki przetargu:

 1. Cena wywoławcza wynosi 2 300 000,00 (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy) złotych netto plus 23% podatku VAT.
 2. Termin związania z ofertą: 90 dni licząc od dnia 30 października 2013 r.
 3. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz odrębnym prawem własności do naniesień budowlanych  nastąpi w terminie 35 dni od zawarcia Umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, jeżeli Prezydent Miasta Bełchatowa nie wykona prawa pierwokupu, przysługującego Gminie Bełchatów na mocy art. 109 i art. 110 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
 4. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 230 000,00 (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy) złotych. Wadium wpłaca się do dnia 29 października 2013 r. do godz. 1400 w gotówce w kasie Spółki lub przelewem na konto PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie,
nr rachunku: 45 1440 1257 0000 0000 0199 2112

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PKS Bełchatów. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek: „przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego“.

 1. Wadium przepada na rzecz Zbywającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy, jak również wtedy, gdy żaden oferent nie zaoferuje ceny nabycia co najmniej równej cenie wywoławczej.
 2. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bez odsetek w terminie 7 dni po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia.
 3. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej cenę równą cenie wywoławczej.
 4. Sprzedającemu przysługuje prawo do kontynuowania postępowania w formie licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali najwyższą, taką samą cenę. Licytacja odbędzie się w terminie do 5 dni od daty otwarcia ofert.
 5. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której zostanie doliczone 23% podatku VAT. Nabywca jest zobowiązany uiścić jednorazowo całość kwoty przed dniem podpisania umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania  w formie aktu notarialnego.
 6. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie oferenta, który wygrał przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy, informując o terminie i miejscu zawarcia umowy.
 7. Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży stanowi w szczególności brak wpłaty ceny sprzedaży przed ustalonym terminem podpisania umowy, a także niestawienie się wyłonionego kandydata na nabywcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.
 8. Nabywca, który w terminach określonych przez Zamawiającego nie uiści ceny nabycia, traci prawa wynikające z przybicia, oraz złożone wadium.
 9. W przypadku, gdy oferent, który zaproponował najwyższą cenę uchyla się od podpisania umowy sprzedaży PKS w Bełchatowie wzywa do podpisania umowy oferenta, który zaproponował kolejną najwyższą cenę.
 10. Nabywca pokrywa wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości (w tym koszty notarialne i koszty uzyskania zaświadczeń niezbędnych do podpisania aktu notarialnego).
 11. Spółka informuje, że uzyskała zgodę właściwego organu Spółki na zawarcie umowy sprzedaży.
 12. Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.
 13. Treść ogłoszenia zostanie umieszczona na tablicach ogłoszeń Zbywającego, w Biuletynie Informacji Publicznej, oraz na stronie internetowej: www.pks.belchatow.pl, natomiast w prasie regionalnej zostanie zamieszczona informacja o ogłoszeniu przetargu.
 14. Przedmiotową nieruchomość można oglądać w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu od poniedziałku do piątku w godz. 700 - 1400 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną,  p. Agata Kaczorowska - tel. 44 633 37 08.
 15. Oferta powinna zawierać:
  1. identyfikację oferenta - imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę firmy i jej siedzibę wraz z numerem telefonu;
  2. wypis z właściwego rejestru, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub aktualny wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub inny dokument świadczący o organizacyjno-prawnej formie działalności podmiotu gospodarczego nieposiadającego osobowości prawnej;
  3. datę sporządzenia oferty i zaznaczenie okresu w którym oferta jest wiążąca;
  4. oferowaną cenę nabycia netto - co najmniej cena wywoławcza i sposób jej zapłaty;
  5. dowód wniesienia wadium i numer konta, na który ma nastąpić zwrot wadium;
  6. pełnomocnictwo do udziału w przetargu na nabycie nieruchomości udzielone w formie aktu notarialnego - w przypadku reprezentacji przez pełnomocnika;
  7. oświadczenie, że kupujący przeleje na konto PKS w Bełchatowie kwotę stanowiącą cenę brutto nieruchomości w terminie przed dniem sporządzenia aktu notarialnego;
  8. oświadczenie, że kupujący wyraża zgodę na wydanie nieruchomości w terminie 28 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;
  9. oświadczenie, że kupujący pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z nabyciem praw do nieruchomości (w tym koszty notarialne i koszty uzyskania zaświadczeń niezbędnych do podpisania aktu notarialnego);
  10. oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń, oraz oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem prawnym i technicznym, granicami nieruchomości i stan ten w pełni akceptuje, i nie wnosi do nich zastrzeżeń.

Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wszystkie załączone dokumenty powinny być podpisane przez osoby upoważnione.
Kopie dokumentów należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem”.

 1. Pisemne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 30 października 2013 r. do godz. 1100 bezpośrednio w Sekretariacie PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. (97-400 Bełchatów, ul. Przemysłowa 2) lub przesłać listownie na podany adres, z dopiskiem na kopercie „Oferta przetargowa na zakup działki w Bełchatowie”.
 2. Komisyjne otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu 30 października 2013 r. o godz. 1130 w świetlicy Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. (Bełchatów, ul. Przemysłowa 2).
 3. Do uczestnictwa w otwarciu ofert uprawnieni są tylko oferenci lub ich pełnomocnicy.
 4. O wynikach postępowania oferenci zostaną powiadomieni listami poleconymi.
 5. PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn, zmiany lub odwołania warunków przetargu, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczenia o zwrot wniesionego wadium.

Zapraszamy do składania ofert.


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o przetargu
z dnia 21 października 2013 roku

Dotyczy: ogłoszenia o przetargu na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z dnia 16 października 2013 roku.

Przywraca się brzmienie pkt. 3 ogłoszenie o przetargu z dnia 16 października 2013 r., tj.: „Wydanie nieruchomości nastąpi w terminie 28 dni od podpisania aktu notarialnego.”