Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

przetarg3

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W BEŁCHATOWIE SP. Z O. O.

dnia 12 czerwca 2013 roku

OGŁASZA TRZECI PRZETARG USTNY (LICYTACJĘ) NIEOGRANICZONY
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Podmiot ogłaszający:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym
dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru pod nr KRS: 0000302235, Kapitał Zakładowy: 2 163 000 zł
NIP: 769-050-21-99, Regon 000866886

Przedmiot przetargu:

sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z nieruchomością budynkową położoną w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 (woj. łódzkie) obejmującej działki w obrębie 4 o nr ew. 144/1 i 144/2, o łącznej pow. 0,6111 ha. Nieruchomość budynkowa stanowi odrębny od gruntu przedmiot własności – budynek murowany, wolnostojący o pow. zabudowy 164 m2, pełniący obecnie funkcję dworca autobusowego. Teren działki jest częściowo ogrodzony, utwardzony i oświetlony.

Dla przedmiotowej nieruchomości jest urządzona księga wieczysta KW nr PT1B/00033764/5 prowadzona przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych. Stan prawny nieruchomości jest uregulowany.

Na nieruchomości będącej przedmiotem przetargu ciążą zobowiązania z tytułu:

– umowy najmu części przedmiotowej działki nr 144/2, zawartej w dniu 14.08.1998 r. z „Mała gastronomia” na okres od 14.08.1998 r. do 31.12.2013 r. z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Przedmiotowa nieruchomość objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Bełchatowa. W myśl tego planu podstawowe przeznaczenie terenu to usługi.    

Przetarg odbędzie się w siedzibie organizatora przetargu - PKS w Bełchatowie Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 97-400 Bełchatów w świetlicy, w dniu  27 czerwca 2013 r. o godz. 12.30. Akt notarialny zostanie podpisany w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu rozstrzygnięcia przetargu, tj. od dnia 4 lipca 2013 r.

Nieruchomości, których dotyczy sprzedawane prawo można oglądać w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42 od dnia ukazania się obwieszczenia o przetargu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 14.00 po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z osobą upoważnioną, p. Agata Kaczorowska - tel. 44 633 37 08

Cena wywoławcza wynosi 2 300 000,00 zł netto (słownie: dwa miliony trzysta tysięcy 00/100 zł) plus 23% podatku VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium wpłaca się do dnia 25 czerwca 2013 r. do godz. 12.20 w gotówce w kasie Spółki lub przelewem na konto PKS w Bełchatowie Sp. z o.o.

Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie
nr rachunku: 45 1440 1257 0000 0000 0199 2112

Za termin wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto PKS Bełchatów. Na dowodzie wpłaty należy umieścić dopisek: „PRZETARG NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO“.

Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy licytacji zobowiązani są okazać dowód tożsamości, złożyć dowód wpłaty wadium, w przypadku pełnomocnika reprezentującego oferenta - pełnomocnictwo, w przypadku osoby prawnej: aktualny odpis z właściwego Sądu Rejestrowego KRS, w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą należy dołączyć aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w przypadku cudzoziemców złożenie dokumentów potwierdzających spełnienie przez nich warunków uprawniających do nabycia nieruchomości zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. 2004 r. nr 167, poz. 1758) oraz pisemne oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu jego stanem prawnym i technicznym i stan ten w pełni akceptuje, granicami nieruchomości i nie wnosi do nich zastrzeżeń oraz że zapoznał się z warunkami przetargu i warunki te zrozumiał i akceptuje je w pełni bez uwag i zastrzeżeń. Dokumenty sporządzone w języku obcym powinny zostać przedłożone wraz z ich tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, tj. 23 000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych).

Wadium złożone przez oferenta, który uzyskał przybicie będzie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz Spółki, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Wadium przepada na rzecz Spółki również w przypadku, gdy żaden z oferentów nie zaoferuje przynajmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę sprzedaży netto, do której zostanie doliczone 23% podatku VAT, którą nabywca zobowiązany będzie uiścić jednorazowo przed podpisaniem notarialnej umowy sprzedaży prawa wieczystego użytkowania w formie aktu notarialnego.

PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. po zakończeniu przetargu ustali termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego i wezwie oferenta, który wygrał przetarg do stawienia się celem zawarcia umowy, informując o terminie i miejscu zawarcia umowy.

Uchylenie się od zawarcia umowy sprzedaży stanowi w szczególności brak wpłaty ceny sprzedaży przed ustalonym terminem podpisania umowy, a także niestawienie się wyłonionego kandydata na nabywcę w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. informuje ponadto, iż zawarcie umowy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej nieruchomości nastąpi pod warunkiem, że gmina Miasto-Bełchatów nie wykona przysługującego jej prawa pierwokupu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez wygrywającego przetarg zawiadomienia o tym, że gmina Miasto Bełchatów nie skorzystała z przysługującego jej prawa pierwokupu.

Wszystkie koszty związane z przeniesieniem prawa wieczystego użytkowania (koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz innych opłat) ponosi wygrywający przetarg – nabywca.

Spółka informuje, że uzyskała zgodę właściwego organu Spółki na zawarcie umowy sprzedaży.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec nabywcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży.

PKS w Bełchatowie Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez dokonania wyboru ofert, unieważnienia przetargu, odwołania przetargu bez podania przyczyn, zmiany lub odwołania warunków przetargu, z tytułu czego nie będzie przysługiwać oferentom żadne roszczenie oprócz roszczenia o zwrot wniesionego wadium.


O G Ł O S Z E N I E
PREZESA ZARZĄDU PKS W BEŁCHATOWIE SP. Z O.O.

z dnia 7 października 2013 r.

O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO
NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Bełchatowie Sp. z o.o. ogłasza zakończenie postępowania przetargowego z dnia 12.06.2013 r. na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z nieruchomością budynkową położoną w Bełchatowie przy ul. Sienkiewicza 42, obejmującej działki w obrębie 4 o nr ew. 144/1 i 144/2, o łącznej powierzchni 0,6111 ha.

Nabywca wybrany w wyniku licytacji nie dopełnił warunków podpisania umowy zawartych w ogłoszeniu o przetargu, tj. nie uiścił w wymaganym terminie zaoferowanej ceny nabycia, a także nie stawił się w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zbywającego w celu zawarcia umowy sprzedaży.