Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Organy Spółki

Organami Spółki są:

1) Zarząd,
2) Rada Nadzorcza,
3) Zgromadzenie Wspólników.

ZARZĄD

Prezes Zarządu – Sebastian Brózda

 

Do kompetencji Zarządu należy:

 • Zarządzanie i reprezentacja Spółki we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych.                                                 
 • Uchwalanie Regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa tworzenie i likwidacja oddziałów.
 • Udzielanie pełnomocnictw, w tym powołanie prokurenta.
 • Udzielanie poręczeń, gwarancji, zaciąganie kredytów i pożyczek.
 • Ustalanie rocznych i wieloletnich planów i programów działalności Spółki.
 • Zbywanie i nabywanie majątku trwałego zgodnie z postanowieniami Aktu Założycielskiego Spółki.
 • Wnioskowanie do Zgromadzeń Wspólników oraz Rady Nadzorczej o podjęcie uchwał w przedmiocie zastrzeżonym do ich kompetencji.
 • Wnioskowanie o zwołanie Zgromadzeń Wspólników oraz ustalanie projektu porządku obrad. Bieżąca ocena sprawności organizacyjnej i technicznej Spółki.

 

RADA  NADZORCZA

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Robert Cegliński

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Leszek Sztajnert

Sekretarz Rady Nadzorczej – Lena Wojciechowska - Kaczmarek

 

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 • ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Dotyczy to także skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, jeżeli jest ono sporządzane,
 • ocena  wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia straty,
 • składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników w/w czynności,
 • wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego,
 • określanie zakresu i terminów przedkładania przez Zarząd rocznych planów
 • rzeczowo-finansowych oraz strategicznych planów wieloletnich,
 • opiniowanie strategicznych planów wieloletnich Spółki,
 • opiniowanie rocznych planów rzeczowo-finansowych,
 • uchwalanie regulaminu szczegółowo określającego tryb działania Rady Nadzorczej,
 • zatwierdzanie regulaminu Zarządu oraz Regulaminu Organizacyjnego Przedsiębiorstwa
 • udzielanie Zarządowi zgody na:
 • nabycie i zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego albo udziału w nieruchomości lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie  o wartości przekraczającej równowartość kwoty 10.000,00 EURO, a nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000,00 EURO
 • nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż w/w składników aktywów trwałych wartości przekraczającej równowartość kwoty 50.000,00 EURO, a  nieprzekraczającej kwoty 100.000,00 EURO
 • zaciąganie zobowiązań warunkowych, w tym udzielanie przez Spółkę gwarancji  i poręczeń majątkowych o wartości przekraczającej równowartość kwoty  30.000,00 EURO,
 • wystawianie weksli,
 • zawarcie przez Spółkę umowy o wartości przekraczającej równowartość kwoty 5.000,00 EURO, której zamiarem jest darowizna lub zwolnienie z długu oraz innej umowy niezwiązanej z  przedmiotem działalności gospodarczej Spółki określony, w Akcie Założycielskim Spółki.

Ponadto do kompetencji Rady Nadzorczej należy,

 • powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 • zawieszanie w czynnościach członków Zarządu z ważnych powodów 
 • wnioskowanie w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia dla członków Zarządu,
 • delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy nie mogą sprawować swoich czynności oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • przeprowadzanie konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu w Spółce i zawieranie za zgoda Zgromadzenia Wspólników umowy o sprawowanie zarządu w Spółce,
 • udzielanie zgody na tworzenie oddziałów Spółki za granicą,
 • udzielanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie stanowisk w organach innych spółek oraz pobieranie z tego tytułu wynagrodzenia.

                                                              

ZGROMADZENIE  WSPÓLNIKÓW

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:  

 • rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 • udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 • podział zysku lub pokrycie starty,
 • przesunięcie dnia dywidendy lub rozłożenie wypłaty  dywidendy na raty,
 • powołanie i odwołanie członków Rady Nadzorczej,
 • postanowienie o przeprowadzeniu konkursu celem wyłonienia osoby fizycznej, z którą zostanie zawarta umowa o sprawowanie zarządu       w Spółce, z określeniem zasad i trybu  przeprowadzenia tego konkursu,
 • wyrażenie zgody na zawarcie przez delegowanego członka Rady Nadzorczej w imieniu Spółki, umowy o sprawowanie zarządu z osobą, która wygrała konkurs,
 • ustalenie zasad wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu,
 • wyrażenie zgody na:
 • zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części  oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

 • nabycie i zbycie nieruchomości lub w prawa użytkowania wieczystego albo udziału  w nieruchomości  lub w prawie użytkowania wieczystego oraz ich obciążenie o wartości przekraczającej równowartość kwot 30.000,00 EURO,

 • nabycie, zbycie lub obciążenie, innych niż w/w składników aktywów trwałych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 100.000,00 EURO,

 • zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej  umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek  z tych osób,

 • rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego,

 • podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

 • umorzenie udziałów,

 • emisję obligacji każdego rodzaju,

 • nabycie udziałów własnych w sytuacji określonej  w art.200   § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych,

 •  tworzenie, użycie i likwidację kapitałów rezerwowych,

 •  użycie kapitału zapasowego,

 • postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

 • wniesienie składników aktywów trwałych jako wkładu do spółki lub spółdzielni jeżeli ich wartość przekracza równowartość kwoty 50.000,00 EURO.

Ponadto uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają:

 • połączenie, przekształcenie oraz podział Spółki,
 • zawiązanie przez Spółkę innej spółki,
 • zmiana Aktu Założycielskiego Spółki i zmiana przedmiotu działalności Spółki,
 • rozwiązanie i likwidacja Spółki,
 • utworzenie spółki europejskiej, przekształcenie w taką spółkę lub przystąpienie do niej.